Základní škola a Mateřská škola Úterý, okres Plzeň-sever, p.o.

Pokyny pro rodiče ke znovuotevření mateřské školy

Pokyny pro rodiče

Provoz mateřské školy se otevře v pondělí 25.5. s celodenním provozem 7 - 16 hodin.

Vzhledem k obnovení provozu MŠ v období přetrvávání situace s šířením nákazy COVID 19 žádáme rodiče o dodržování následujících pokynů:

1. Cesta do a z MŠ
 • dítě i doprovod jsou povinny mít zakrytý nos a ústa ochrannými prostředky
 • není vhodná, aby dítě vodily a vyzvedávaly osoby ohrožené věkové skupiny
 • dbejte vždy na odstupy 2 metry
2. Před školou
 • minimalizovat velké shromažďování osob před školou
 • dodržovat odstupy 2 metry
 • vstupovat do budovy jednotlivě
 • pro všechny osoby nacházející se před budovou školy platí povinnost zakrytí úst a nosu
3. Prostory MŠ
 • v prostorách školky se pohybujte v roušce, děti a personál MŠ mít roušky nemusí
 • Školní stravování bude v běžné podobě
 • v šatně bude pouze 1 dítě s doprovodem pouze po dobu nezbytně nutnou (převlečení a přezutí dítěte)
 • po příchodu z šatny si každé dítě musí důkladně umýt ruce mýdlem v umývarně (dohlédne přítomný pedagog)
 • při předávání dětí učitelkám dbejte na stanovený odstup, nevcházejte do prostor školky. Pro předávání a vyzvedávání dětí bude sloužit pouze šatna.
 • Nikdo s teplotou a příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID 19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest) nesmí do školky vstoupit (pokud dítě vykazuje během pobytu v MŠ některý z příznaků COVID 19, bude umístěno do samostatné místnosti a rodiče budou neprodleně informováni, aby si dítě okamžitě vyzvedli. APELUJEME NA VŠECHNY RODIČE, ABY MĚLI ZAPNUTÝ TELEFON)
 • žádáme rodiče, aby nechaly dětem jednu náhradní roušku v igelitovém sáčku v šatně
4. čestné prohlášení
 • zákonný zástupce dítěte podepíše čestné prohlášení, že se seznámil s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví a že dítě neprojevuje příznaky virového infekčního onemocnění (horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.) Pokud zákonný zástupce tento dokument nepodepíše, nebude vstup dítěti do MŠ umožněn. S tímto dokumentem se můžete seznámit na stránkách školy -> https://www.zmsutery.cz/index.php/uredni-deska (čestné prohlášení).
 • rodiče vyplněné čestné prohlášení odevzdají do schránky školy do 15.5.2020

 

Informujeme rodiče, že za těchto podmínek se bude provoz řídit zvýšenými hygienickými opatřeními během celého dne, z čehož vyplývá, že ostatní činnosti v MŠ budou tomuto podřízené.

Děkujeme za pomoc při dodržení všech podmínek

ZŠ a MŠ Úterý

Důležité pokyny a informace pro žáky 1.stupně a jejich rodiče

Informace pro rodiče žáků 1. stupně

Základní informace o zajištění vzdělávacích aktivit od 25. 5. 2020

V souvislosti s uvolňováním mimořádných opatření vydává MŠMT soubor hygienických a provozních podmínek pro ZŠ.
Vláda rozhodla, že od 25. 5. 2020 bude ve škole možná osobní přítomnost žáků 1. stupně za určitých podmínek:

 • účast žáků je dobrovolná, pro všechny osoby před školou je povinné zakrytí úst a nosu
 • žáky před školou vyzvedává pověřený pedagog
 • vstup do školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám
 • všichni žáci i zaměstnanci nosí ve společných prostorách roušky
 • žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušek
 • žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla, jejich nedodržování je důvodem k nevpuštění žáka do školy
 • maximální počet žáků ve skupině je 15 a o složení skupiny rozhoduje ředitelka školy, žáka nelze zařadit do školní skupiny později, než k 25. 5. 2020
 • nikdo s příznaky infekce dýchacích cest a dalšími příznaky COVID 19 nesmí do školy vstoupit
 • svačiny a pitný režim žáků zajišťují rodiče/ zákonní zástupci
 • školní stravování bude probíhat v běžné podobě -> oběd ze školní jídelny, kdy žák bude sedět samostatně u stolu
 • rodiče sami zajistí pitný režim pro dítě
 • vzdělávací aktivity jsou organizovány každý pracovní den
 • vzdělávací aktivity jsou rozděleny na dopolední provoz
 • cílem dopolední části je zajistit vzdělávání v obsahu, který je realizován v rámci vzdělávání na dálku
 • ranní a odpolední provoz školní družiny není poskytován
 • výuka tělesné výchovy není možná
 • žáci, kteří školu nebudou navštěvovat, budou i nadále vzděláváni distanční formou
 • absence přihlášeného žáka bude pouze evidována, nikoliv započítávána do absence uváděné na vysvědčení. Nepřítomnost přihlášeného žáka je zákonný zástupce povinen omluvit
 • před nástupem do školy jsou rodiče povinni podepsat čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění a písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví
 • rodiče vyplněné čestné prohlášení odevzdají do poštovní schránky školy

Děkujeme za pomoc při dodržení všech podmínek

ZŠ a MŠ Úterý

Znovuotevření škol - úprava rozvrhu

Vážení rodiče,

rozvrh hodin bude po zbytek školního roku 2019/2020 upraven. Výuka bude zajištěna pouze do 11:35 hodin -> ČJ, M, AJ, všeobecný přehled (prvouka, přírodověda, vlastivěda, prostor pro opakování látky z hlavních předmětů).

 

Platba předškolního vzdělávání

Vážení rodiče,

žádáme vás, abyste uhradili úplatu za předškolní vzdělávání za měsíc březen na školní účet -> 181102806/0300, do zrávy pro příjemce prosím uveďte příjmení dítěte a účel platby úplata MŠ. Pokud nemáte internetové bankovnictví, prosím, proveďte platbu prostřednictvím složenky u České pošty. 

Úplata za předškolní vzdělávání dětí na následující měsíce bude probíhat stejným způsobem. Žádáme o provedení platby vždy nejpozději do 20. dne v měsíci.

Až všechna tato opatření pominou, bude vám platba umožněna fyzicky u učitelek MŠ.

Děkujeme za pochopení.

 • 1
 • 2
nejnovější

Poslední soubory

konkurz na ředitele (Dokumenty ZŠ)
plakat-2 (Dokumenty ZŠ)

utery