Základní škola a Mateřská škola Úterý, okres Plzeň-sever, p.o.

Pokyny pro rodiče ke znovuotevření mateřské školy

Pokyny pro rodiče

Provoz mateřské školy se otevře v pondělí 25.5. s celodenním provozem 7 - 16 hodin.

Vzhledem k obnovení provozu MŠ v období přetrvávání situace s šířením nákazy COVID 19 žádáme rodiče o dodržování následujících pokynů:

1. Cesta do a z MŠ
 • dítě i doprovod jsou povinny mít zakrytý nos a ústa ochrannými prostředky
 • není vhodná, aby dítě vodily a vyzvedávaly osoby ohrožené věkové skupiny
 • dbejte vždy na odstupy 2 metry
2. Před školou
 • minimalizovat velké shromažďování osob před školou
 • dodržovat odstupy 2 metry
 • vstupovat do budovy jednotlivě
 • pro všechny osoby nacházející se před budovou školy platí povinnost zakrytí úst a nosu
3. Prostory MŠ
 • v prostorách školky se pohybujte v roušce, děti a personál MŠ mít roušky nemusí
 • Školní stravování bude v běžné podobě
 • v šatně bude pouze 1 dítě s doprovodem pouze po dobu nezbytně nutnou (převlečení a přezutí dítěte)
 • po příchodu z šatny si každé dítě musí důkladně umýt ruce mýdlem v umývarně (dohlédne přítomný pedagog)
 • při předávání dětí učitelkám dbejte na stanovený odstup, nevcházejte do prostor školky. Pro předávání a vyzvedávání dětí bude sloužit pouze šatna.
 • Nikdo s teplotou a příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID 19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest) nesmí do školky vstoupit (pokud dítě vykazuje během pobytu v MŠ některý z příznaků COVID 19, bude umístěno do samostatné místnosti a rodiče budou neprodleně informováni, aby si dítě okamžitě vyzvedli. APELUJEME NA VŠECHNY RODIČE, ABY MĚLI ZAPNUTÝ TELEFON)
 • žádáme rodiče, aby nechaly dětem jednu náhradní roušku v igelitovém sáčku v šatně
4. čestné prohlášení
 • zákonný zástupce dítěte podepíše čestné prohlášení, že se seznámil s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví a že dítě neprojevuje příznaky virového infekčního onemocnění (horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.) Pokud zákonný zástupce tento dokument nepodepíše, nebude vstup dítěti do MŠ umožněn. S tímto dokumentem se můžete seznámit na stránkách školy -> https://www.zmsutery.cz/index.php/uredni-deska (čestné prohlášení).
 • rodiče vyplněné čestné prohlášení odevzdají do schránky školy do 15.5.2020

 

Informujeme rodiče, že za těchto podmínek se bude provoz řídit zvýšenými hygienickými opatřeními během celého dne, z čehož vyplývá, že ostatní činnosti v MŠ budou tomuto podřízené.

Děkujeme za pomoc při dodržení všech podmínek

ZŠ a MŠ Úterý

Důležité pokyny a informace pro žáky 1.stupně a jejich rodiče

Informace pro rodiče žáků 1. stupně

Základní informace o zajištění vzdělávacích aktivit od 25. 5. 2020

V souvislosti s uvolňováním mimořádných opatření vydává MŠMT soubor hygienických a provozních podmínek pro ZŠ.
Vláda rozhodla, že od 25. 5. 2020 bude ve škole možná osobní přítomnost žáků 1. stupně za určitých podmínek:

 • účast žáků je dobrovolná, pro všechny osoby před školou je povinné zakrytí úst a nosu
 • žáky před školou vyzvedává pověřený pedagog
 • vstup do školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám
 • všichni žáci i zaměstnanci nosí ve společných prostorách roušky
 • žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušek
 • žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla, jejich nedodržování je důvodem k nevpuštění žáka do školy
 • maximální počet žáků ve skupině je 15 a o složení skupiny rozhoduje ředitelka školy, žáka nelze zařadit do školní skupiny později, než k 25. 5. 2020
 • nikdo s příznaky infekce dýchacích cest a dalšími příznaky COVID 19 nesmí do školy vstoupit
 • svačiny a pitný režim žáků zajišťují rodiče/ zákonní zástupci
 • školní stravování bude probíhat v běžné podobě -> oběd ze školní jídelny, kdy žák bude sedět samostatně u stolu
 • rodiče sami zajistí pitný režim pro dítě
 • vzdělávací aktivity jsou organizovány každý pracovní den
 • vzdělávací aktivity jsou rozděleny na dopolední provoz
 • cílem dopolední části je zajistit vzdělávání v obsahu, který je realizován v rámci vzdělávání na dálku
 • ranní a odpolední provoz školní družiny není poskytován
 • výuka tělesné výchovy není možná
 • žáci, kteří školu nebudou navštěvovat, budou i nadále vzděláváni distanční formou
 • absence přihlášeného žáka bude pouze evidována, nikoliv započítávána do absence uváděné na vysvědčení. Nepřítomnost přihlášeného žáka je zákonný zástupce povinen omluvit
 • před nástupem do školy jsou rodiče povinni podepsat čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění a písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví
 • rodiče vyplněné čestné prohlášení odevzdají do poštovní schránky školy

Děkujeme za pomoc při dodržení všech podmínek

ZŠ a MŠ Úterý

Znovuotevření škol - úprava rozvrhu

Vážení rodiče,

rozvrh hodin bude po zbytek školního roku 2019/2020 upraven. Výuka bude zajištěna pouze do 11:35 hodin -> ČJ, M, AJ, všeobecný přehled (prvouka, přírodověda, vlastivěda, prostor pro opakování látky z hlavních předmětů).

 

Platba předškolního vzdělávání

Vážení rodiče,

žádáme vás, abyste uhradili úplatu za předškolní vzdělávání za měsíc březen na školní účet -> 181102806/0300, do zrávy pro příjemce prosím uveďte příjmení dítěte a účel platby úplata MŠ. Pokud nemáte internetové bankovnictví, prosím, proveďte platbu prostřednictvím složenky u České pošty. 

Úplata za předškolní vzdělávání dětí na následující měsíce bude probíhat stejným způsobem. Žádáme o provedení platby vždy nejpozději do 20. dne v měsíci.

Až všechna tato opatření pominou, bude vám platba umožněna fyzicky u učitelek MŠ.

Děkujeme za pochopení.

Zadání na domácí výuku

Vážení rodiče,

dne 17. 3. 2020 vám byly jednotlivě zaslány podklady pro domácí výuku žáků po dobu mimořádného opatření. Úkoly jsme zaslali na vaše emailové adresy, které jste uvedli do dokumentu "Údaje žáka" na začátku školního roku. Žádáme o nahlédnutí do emailových schránek a zpracování všech zadání - některé úkoly budou hodnocené a započítají se do celkového prospěchu žáka.

Dále vás žádáme abyste nadále sledovali naše webové stránky, v případě dotazů a nejasností nás kontaktujte na emailovou adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Markéta Ouřadová

zástupkyně pověřená vedením

 • 1
 • 2

utery