Základní škola a Mateřská škola Úterý, okres Plzeň-sever, p.o.

Pokyny pro rodiče ke znovuotevření mateřské školy

Pokyny pro rodiče

Provoz mateřské školy se otevře v pondělí 25.5. s celodenním provozem 7 - 16 hodin.

Vzhledem k obnovení provozu MŠ v období přetrvávání situace s šířením nákazy COVID 19 žádáme rodiče o dodržování následujících pokynů:

1. Cesta do a z MŠ
 • dítě i doprovod jsou povinny mít zakrytý nos a ústa ochrannými prostředky
 • není vhodná, aby dítě vodily a vyzvedávaly osoby ohrožené věkové skupiny
 • dbejte vždy na odstupy 2 metry
2. Před školou
 • minimalizovat velké shromažďování osob před školou
 • dodržovat odstupy 2 metry
 • vstupovat do budovy jednotlivě
 • pro všechny osoby nacházející se před budovou školy platí povinnost zakrytí úst a nosu
3. Prostory MŠ
 • v prostorách školky se pohybujte v roušce, děti a personál MŠ mít roušky nemusí
 • Školní stravování bude v běžné podobě
 • v šatně bude pouze 1 dítě s doprovodem pouze po dobu nezbytně nutnou (převlečení a přezutí dítěte)
 • po příchodu z šatny si každé dítě musí důkladně umýt ruce mýdlem v umývarně (dohlédne přítomný pedagog)
 • při předávání dětí učitelkám dbejte na stanovený odstup, nevcházejte do prostor školky. Pro předávání a vyzvedávání dětí bude sloužit pouze šatna.
 • Nikdo s teplotou a příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID 19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest) nesmí do školky vstoupit (pokud dítě vykazuje během pobytu v MŠ některý z příznaků COVID 19, bude umístěno do samostatné místnosti a rodiče budou neprodleně informováni, aby si dítě okamžitě vyzvedli. APELUJEME NA VŠECHNY RODIČE, ABY MĚLI ZAPNUTÝ TELEFON)
 • žádáme rodiče, aby nechaly dětem jednu náhradní roušku v igelitovém sáčku v šatně
4. čestné prohlášení
 • zákonný zástupce dítěte podepíše čestné prohlášení, že se seznámil s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví a že dítě neprojevuje příznaky virového infekčního onemocnění (horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.) Pokud zákonný zástupce tento dokument nepodepíše, nebude vstup dítěti do MŠ umožněn. S tímto dokumentem se můžete seznámit na stránkách školy -> https://www.zmsutery.cz/index.php/uredni-deska (čestné prohlášení).
 • rodiče vyplněné čestné prohlášení odevzdají do schránky školy do 15.5.2020

 

Informujeme rodiče, že za těchto podmínek se bude provoz řídit zvýšenými hygienickými opatřeními během celého dne, z čehož vyplývá, že ostatní činnosti v MŠ budou tomuto podřízené.

Děkujeme za pomoc při dodržení všech podmínek

ZŠ a MŠ Úterý

nejnovější

Poslední soubory

konkurz na ředitele (Dokumenty ZŠ)
plakat-2 (Dokumenty ZŠ)

utery