Základní škola a Mateřská škola Úterý, okres Plzeň-sever, p.o.

Školská rada

Podle §167 odst.2 zákona č.561/2004 Sb. (Školský zákon) zřizuje zřizovatel – město Úterý - na  ZŠ a MŠ Úterý školskou radu. (dále ŠR).

Školská rada má tyto pravomoci:

- vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování

- schvaluje výroční zprávu školy

- schvaluje školní řád

- schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

- podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy

- projednává návrh rozpočtu na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření

- projednává inspekční zprávy České školní inspekce

- podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy

Podle usnesení bude mít 3 členy, z toho 1 z řad zákonných zástupců nezletilých žáků, 1 z řad pedagogických  zaměstnanců školy a 1 je jmenován zřizovatelem.

 Zvolení členové školské rady:

Mgr. Petra Kotlabová (zástupkyně pedagogického sboru)
Ing. Markéta Peštová (zástupce zřizovatele)
Helena Pejsarová (zástupce žáků a zákonných zástupců žáků)

 

nejnovější

Poslední soubory

konkurz na ředitele (Dokumenty ZŠ)
plakat-2 (Dokumenty ZŠ)

utery