Základní škola a Mateřská škola Úterý, okres Plzeň-sever, p.o.

Organizace školního roku 2019/2020

Základní škola a Mateřská škola Úterý, okres Plzeň – sever, příspěvková organizace

Organizace školního roku 2019/2020

 • zahájení 2.9.2019
 • podzimní prázdniny 29. a 30.10.2019
 • vánoční prázdniny 23. 12. 2019 - 3.1. 2020, vyučování začíná v pondělí 6.1.2020
 • pololetní prázdniny 31.1.2020
 • jarní prázdniny 2.3. - 8.3.2020
 • velikonoční prázniny 9.4.2020 + 10.4.2020 státní svátek
 • vysvědčení 30.6.2020
 • hlavní prázdniny 1.7. - 31.8.2020

Pokračování v projektech –  Mléko do škol, Ovoce do škol,  Recyklohraní, Sběr a třídění druhotných surovin,     

Přečti mi pohádku – čtení dětem v MŠ, Zdravé zuby         

Exkurze a besedy

Projektové vyučování:

 • Halloween (1. – 5. ročník)
 • - Čertování (1. – 5. ročník)
 • - Vánoce a zvyky (1. – 5. ročník)
 • - Velikonoce (1. – 5. ročník)
 • - Den Země (1. – 5. ročník)

 Koncepční záměry a úkoly školy pro období 2018/2019

Oblast výchovy žáků:

 1. Dodržovat úmluvu o právech dítěte.
 2. Klást důraz na slovní hodnocení.
 3. Vytvářet klidnou, přátelskou atmosféru ve škole, v žácích vzbuzovat odpovědnost, vzájemnou úctu, naučit je vyjadřovat svůj vlastní názor, ale zároveň tolerovat a respektovat názory druhých.
 4. Věnovat se prevenci zneužívání návykových látek, řešit otázky spojené s těmito problémy, provádět neformálně školení s besedami pro žáky a rodiče.
 5. Působit preventivně proti šikaně mezi žáky, sledovat a řešit sociální jevy u žáků s problémovým vývojem, spolupracovat s PPP a rodinou.
 6. Působit proti vandalismu, důsledně dbát o dodržování školního řádu.
 7. Předcházet záškoláctví.
 8. Pěstovat v dětech pojem hrdosti k příslušnosti své školy, obce, národa.
 9. Probouzet v žácích estetické cítění – zejména ve výtvarné výchově a pracovních činnostech.
 10. Vytvářet a upevňovat správný vztah k přírodě (zejména v hodinách, prvouky, přírodopisu a praktických činností).

Oblast výuky žáků:

 1. Výuka probíhá ve všech ročnících podle školního vzdělávacího programu „Pojďme se učit“.
 2. Ve vyučování rozvíjet tvořivé myšlení žáků.
 3. Účinně motivovat a vzbuzovat zájem o školní práci.
 4. Nabídnout žákům dle možností školy nepovinné předměty.
 5. Dbát na propojení vzdělání se životem.
 6. Zajišťovat individuální péči žákům integrovaným.
 7. Pečovat o žáky talentované – účastnit se soutěží a olympiád.
 8. Doplňovat učebnice vhodnými tituly, aktuálně rozšiřovat žákovskou knihovnu.
 9. Efektivně využívat počítače, počítačové programy, internet

Další vzdělávání pedagogů:

 1. Zaměřit se na studium oblastí vedoucích ke zkvalitnění výuky, zavádění nových metod a forem práce, zejména ve vztahu ke školnímu vzdělávacímu programu.
 2. Podporovat aktivní studium jazyků, využití výpočetní techniky ve výuce.
 3. Využívat získané podněty a poznatky pro zlepšení celkové práce školy.
 4. Doplňovat učitelskou knihovnu novou podnětnou literaturou, odbornými a pedagogickými časopisy.

Mimoškolní činnost:

 1. Pomoc při údržbě zeleně u školy.
 2. Vytvořit pro žáky vhodné podmínky pro využití volného času.
 3. Vytvořit podmínky pro využití tělocvičny a zejména hřiště i v odpoledních hodinách.
 4. Komunitní škola.

Kontrolní a řídící činnost:

 1. Objektivně hodnotit práci pedagogických pracovníků a ostatních zaměstnanců školy.
 2. Podporovat iniciativu, oceňovat kvalitní práci.
 3. Při odměňování postupovat podle kritérií přiznání osobních příplatků, odměn a příplatků za třídnictví.
nejnovější

Poslední soubory

konkurz na ředitele (Dokumenty ZŠ)
plakat-2 (Dokumenty ZŠ)

utery