Základní škola a Mateřská škola Úterý, okres Plzeň-sever, p.o.

Směrnice k výši úplaty

 Směrnice ke stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání dítěte

Ředitel Základní školy a Mateřské školy Úterý, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace (dále jen školy) vydává v souladu s ustanovením § 123 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen školský zákon) v platném znění a v souladu s § 6 vyhlášky MŠMT ČR č. 43/2006 v platném znění pro pracoviště MŠ Úterý tuto směrnici:

  1. Tato směrnice stanovuje výši úplaty za předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole (dále jen „úplata“), možnost snížení nebo osvobození od úplaty a podmínky splatnosti úplaty.
  1. Úplatu uhradí zákonný zástupce dítěte přijatého k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole. Vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy (vzdělávání předškolních dětí) je bezúplatné.
  1. Základní částka úplaty za předškolní vzdělávání dítěte v MŠ činí 250,- Kč za jeden kalendářní měsíc. V případě přijetí dvojčat, trojčat apod., zákonný zástupce hradí úplatu pouze ve výši 250,- Kč.
  1. Ve školním roce 2018/2019 je pro období od 1.7.2018 do 31.8.2018 (letní prázdniny) činnost mateřské školy zpravidla přerušena, a úplata je snížena na 0,- Kč (zákonný zástupce úplatu pro toto období neplatí). V případě pobytu dítěte v MŠ při prázdninovém provozu (i zkrácený měsíc) hradí zákonný zástupce úplatu v plné výši.
  1. Osvobozen od úplaty bude zákonný zástupce dítěte, který pobírá sociální příplatek podle § 20 až § 22 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře v platném znění. Dále bude od úplaty osvobozena fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a pobírá dávky pěstounské péče v souladu s § 36 až § 43 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře v platném znění.

Osvobozen od úplaty bude zákonný zástupce dítěte nebo výše uvedená fyzická osoba, požádá-li o to písemně ředitele školy a výše uvedené skutečnosti v čl. 5 mu prokáže. Žádosti lze podávat přímo řediteli školy nebo prostřednictvím učitelky MŠ.

  1. Pokud dítě nedocházelo do MŠ ani jeden den příslušného kalendářního měsíce, základní částka úplaty za příslušný kalendářní měsíc se nesnižuje ani nepromíjí.
  1. Úplata za kalendářní měsíc je splatná do 20. dne kalendářního měsíce a je možné ji hradit hotově nebo bankovním převodem.
  1. 8. V případě neuhrazení úplaty za vzdělávání v MŠ nebo úplaty za školní stravování (§123) ve stanoveném termínu nebude dítě do MŠ přijato. Při opakovaném neuhrazení některé z těchto částek může být ředitelem školy rozhodnuto o ukončení předškolního vzdělávání.
  1. Tato směrnice je závazná pro všechny zaměstnance MŠ a dále pro všechny zákonné zástupce dětí přijatých k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole a nabývá účinnosti dnem 3.9.2018

Projednáno a schváleno na pedagogické radě dne 3.9.2018

 

V Úterý, dne 3.12.2018                                                                                   

 

Markéta Ouřadová

zástupkyně pověřená vedením                                                                                                                    

nejnovější

Poslední soubory

Školní řád MŠ (Dokumenty MŠ)
ŠVP PV (Dokumenty MŠ)
ŠVP ŠD (Dokumenty družina)
Vnitřní řád ŠD (Dokumenty družina)

utery