Základní škola a Mateřská škola Úterý, okres Plzeň-sever, p.o.

Kritéria pro přijetí

Kritéria k přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání:

 • 1. Do mateřské školy se přednostně přijímají děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky (povinné předškolní vzdělávání – nar. do 31. 8. 2014)
 • 2. Do mateřské školy se přednostně přijímají děti, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně třetího roku věku (nar. do 31. 8. 2016) pokud mají místo trvalého pobytu v příslušném školském obvodu.
 • 3. Děti podle věku – k celodenní docházce budou přijímány děti v pořadí od nejstaršího po nejmladší do počtu volné kapacity školy.
 • 4. Děti podle věku – k polodenní docházce budou přijímány děti v pořadí od nejstaršího po nejmladší do počtu volné kapacity školy.

 

Doplňkové kritérium:

 • 5. Do MŠ budou přednostně přijímány děti s trvalým pobytem ve městě Úterý a jeho místních částech.
 • 6. Ředitelka školy má právo při přijímání dětí přihlédnout k důvodům hodným zvláštního zřetele (např. dítě samoživitele/samoživitelky; osiřelé dítě; dítě, kterému v důsledku nepříznivé sociální situace hrozí sociální vyloučení, apod.).

 

Doplňující informace

 • 1. přijetí dětí do mateřské školy rozhoduje ředitelka školy na základě přijímacího řízení, které se koná v určeném termínu pro následující školní rok.
 • 2. Ředitelka mateřské školy rozhoduje o stanovení zkušebního pobytu dítěte, jehož délka nesmí přesáhnout 3 měsíce od fyzického nástupu dítěte do mateřské školy.
 • 3. Seznam přijaých dětí pod přiděleným registračním číslem bude zveřejněn na veřejně přístupném místě, tj. na nástěnkách a webových stránkách mateřské školy, a to po dobu 15 dnů.
 • 4. Do 30 dnů po ukončení vyhlášeného termínu zápisu do MŠ obdrží rodiče písemnou zprávu o přijetí či nepřijetí dítěte a přijímací řízení je ukončeno.
 • 5. Případný nesouhlas s rozhodnutím ředitelky lze uplatnit do 15 dnů ode dne rozhodnutí, a to písemnou formou prostřednictvím MŠ ke Krajskému úřadu. V souladu s § 36 odst.3 zákona 500/2004 Sb., správní řád , mají rodiče možnost nahlédnout do spisu před vydáním rozhodnutí o přijetí, či nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání před vydáním rozhodnutí v termínu určeném ředitelkou MŠ.
nejnovější

Poslední soubory

konkurz na ředitele (Dokumenty ZŠ)
plakat-2 (Dokumenty ZŠ)

utery